logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJGminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników zajęć, konkursów, warsztatów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników zajęć, konkursów, warsztatów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, z siedzibą 42-242 Rędziny, ul. Mickiewicza 7, tel. 34 32 79 998, e-mail: gok@redziny.pl

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: dagmarakubat@poczta.onet.pl

3. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz działalności statutowej, w tym:

a) realizacji zadań związanych z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury

b) realizacji zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych

c) informowania o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: przepisów prawa (m.in ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec administratora, na podstawie zawartych umów oraz wyrażonych zgód

5. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej

6. W zależności od czynności przetwarzania, któremu poddawane są dane osobowe, ich podanie może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa

7. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych, a jedynie wykonują polecenia administratora, np. dostawcy usług technicznych, podmioty obsługujące rezerwację zajęć/warsztatów, obsługujące sprzedaż biletów, hostingowe, serwis IT, obsługujące monitoring wizyjny, wysyłki biuletynów internetowych

8. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne (np. ustawa o rachunkowości – do 6 lat) lub do momentu wycofania zgody

9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– prawo do przenoszenia danych

– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną dobrowolną zgodę – może być ona wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem

10. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązującego prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Informację wprowadził: Jolanta Brzozowska-Ciura
Data wytworzenia: 16 listopada 2020
Data aktualizacji: 16 listopada 2020
Identyfikator dokumentu: 70
Liczba wyświetleń strony: 3 178

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, z siedzibą 42-242 Rędziny,

ul. Mickiewicza 7, tel. 34 32 79 998, e-mail: gok@redziny.pl

 1. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: dagmarakubat@poczta.onet.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia; wchodząc na obszar objęty monitoringiem wizyjnym podejmuje Pani/Pan świadomą i dobrowolną decyzję, że Pani/Pana wizerunek będzie rejestrowany oraz przechowywany przez okres nieprzekraczający miesiąca od momentu nagrania
 3. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora (zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrona mienia) oraz art. 6 ust. 1 lit. c, w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
 4. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia
 6. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie którego odbywa się przetwarzanie
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego
 8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 9. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie dokonuje ich profilowania (monitoring wizyjny nie posiada funkcji rozpoznawania twarzy)
Informację wprowadził: Jolanta Brzozowska-Ciura
Data wytworzenia: 16 listopada 2020
Data aktualizacji: 16 listopada 2020
Identyfikator dokumentu: 68
Liczba wyświetleń strony: 1 518

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych darczyńców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: dagmarakubat@poczta.onet.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy darowizny; konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez obowiązujące administratora
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; przetwarzanie danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych
 7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych (na zasadach określonych w art. 15 RODO)
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe (na zasadach określonych w art. 16 RODO)
  • prawo do usunięcia danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO)
  • ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO)
  • przenoszenia danych (na zasadach określonych w art. 20 RODO)
 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO)
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych
Informację wprowadził: Jolanta Brzozowska-Ciura
Data wytworzenia: 16 listopada 2020
Data aktualizacji: 16 listopada 2020
Identyfikator dokumentu: 66
Liczba wyświetleń strony: 1 513

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych czytelnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Czytelnika jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rędzinach
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Czytelnik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: dagmarakubat@poczta.onet.pl
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Czytelnika:
 • dane identyfikujące Czytelnika oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki, są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym (art.6 ust.1 lit.e RODO), o których mowa w ustawie o bibliotekach i służą do następujących celów:
  • umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych
  • dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym
 • dane identyfikujące Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy oraz dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z sieci WiFi Biblioteki oraz Internetu (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług), w tym dane identyfikujące komputer Czytelnika, są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece
  (art.6 ust.1 lit.c RODO), o których mowa w ustawie o finansach publicznych, ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i służą do następujących celów:

  • dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych
  • opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki
  • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki
 • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO), w następujących celach:
  • powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze
  • przekazywania informacji o działalności Biblioteki, w tym m.in. o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich
 1. Odbiorcą danych osobowych Czytelnika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, którym powierza się przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych, a jedynie wykonują polecenia Biblioteki, np. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych
 2. Okres przechowywania danych osobowych wynosi:
  • dla danych przetwarzanych w celu korzystania z zasobów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony
  • dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia
  • dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym
  • dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania zdarzenia w systemie informatycznym
  • dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania zgody
 3. Czytelnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych; dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania; zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem
 4. Czytelnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 lit.a,b jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki; podanie danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 lit.c jest dobrowolne
 6. Dane osobowe Czytelnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Informację wprowadził: Jolanta Brzozowska-Ciura
Data wytworzenia: 16 listopada 2020
Data aktualizacji: 16 listopada 2020
Identyfikator dokumentu: 63
Liczba wyświetleń strony: 1 509

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, z siedzibą 42-242 Rędziny,

ul. Mickiewicza 7, tel. 34 32 79 998, e-mail: gok@redziny.pl

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: dagmarakubat@poczta.onet.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa; w zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np. podmioty świadczące usługi informatyczne)
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, sądy)

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO (art. 77 RODO)

9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych

10. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania

Informację wprowadził: Jolanta Brzozowska-Ciura
Data wytworzenia: 16 listopada 2020
Data aktualizacji: 16 listopada 2020
Identyfikator dokumentu: 61
Liczba wyświetleń strony: 1 514

Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Przejdź do treści